TENTORIUM
  1. Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ intenetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov.
  2. Spoločnosť ETAMI s.r.o. ako predajca a  prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby)  týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu .
  3. Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.  
  4. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
  5. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. 
  6. Prevádzkovateľ intenetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.