TENTORIUM

 Článok I.   Všeobecné ustanovenie

 1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu tentorium.sk
 2. Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.tentorium.sk je spoločnosť  Etami s.r.o. so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné; Slovenská republika; IČO: 46 484 884 DIČ: SK 2820006695; zapísaný oddelením obchodného   registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.:  25317/P. (ďalej ako Etami s.r.o..) 
  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Prevádzkový čas:    Po-Pia 8:00 – 16:00 
  Príjem objednávok:  nonstop 
  Bankové spojenie:  
 3. IBAN: SK09 0200 0000 0036 2955 9753
  SWIFT: SUBASKBX
 4. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, uvedenými na stránke tentorium.sk
 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 
 6. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. 
 7. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 
 8. Zákazník, ktorý splní všetky podmienky registrovaného distribútora Článok IV nakupuje za ceny podľa platného distribútorského cenníka. 

  

Článok II.   Objednávka

 1. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 2. Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď e-mailom. Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky a je povinný pred dokončením objednávky sa s nimi oboznámiť.
 3. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • Platba na dobierku. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné plus poplatok za dobierku 2.99 € s DPH. Tovar na dobierku sa posiela iba v rámci Slovenska.
  • Platba pri osobnom prevzatí na sklade Etami s.r.o.
  • Platba kartou alebo na účet na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, ako variabilný symbol sa používa číslo faktúry, do poznámky sa uvádza meno kupujúceho.
  • Platba cez Paypal.

 

Článok III.   Dodacie podmienky

 1. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase:
 2. Tovar do zahraničia sa expeduje v najbližší pracovný deň.
 3. Zásielka obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ nebola faktúra priložená v objednávke, bude zákazníkovi zaslaná e-mailom. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravných spoločnosti.
 4. Spoločnosť Etami s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
 5. Osobný odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode. Na adrese skladu: Etami s.r.o, Lipová 1, 066 01 Humenné

 

Článok IV.   Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Expedícia tovaru v rámci Slovenskej republiky - jednotná sadzba prepravného -3,50€ s DPH.
 2. Prepravné náklady do zahraničia sa vypočítajú podľa miesta dodania a hmotnosti balíka.
 3. Cenník prepravných nákladov je uverejnený na stránke v sekcii „Informácie a servis“ a je členený podľa tarifných pásiem a hmotností balíka.
 4. Ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť Etami s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na doručenie. Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok V.   Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 

Článok VI.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 2. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V maily uvedie meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu. Bezodkladne a na vlastné náklady zašle tovar a doklad o zaplatení kúpnej ceny na adresu uvedenú predávajúcim.
 3. V prípade, že je vrátený tovar poškodený alebo má známky poškodenia uzáverov, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o takto znehodnotený tovar. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.
 4. Tovar zákazník nezasiela na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 5. V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Článok VII.   Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia balíka vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia s doručovateľom (kuriérom), alebo poškodený balík nepreberie. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.
 3. Zákazník je povinný skontrolovať počet balení a tento počet musí byť totožný s počtom uvedeným na prepravnom liste, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky.
 4. Kupujúci si reklamáciu uplatňuje e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Reklamácia musí obsahovať meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu, popis zistenej závady a fotodokumentáciu, ak sa z nej dá posúdiť poškodenie. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zabaliť a poslať na adresu: Etami s.r.o Lipová 1, 066 01 Humenné. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme.
 5. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil, alebo na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený
  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak vada tovaru vznikla skladovaním a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  4. nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním
 7. V prípade výživových doplnkov je expiračná doba vytlačená na obale.
 8. V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka sa záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty vyznačenej na obale označenej ako „Minimálna trvanlivosť do:“
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom, hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Článok VIII.   Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť ETAMI s.r.o., so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.: 25317/P spracováva v prípade REGISTRÁCIE, VYTVORENIA OBJEDNÁVKY (naplnenia kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia),OBCHODNÝCH OZNAMOV a vyplnenia KONTAKTNÉHO FORMULÁRA v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa.
 2. Meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa je nutné spracovať za účelom nevyhnutnosti pre naplnenie kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia na adresu určenú zákazníkom, uskutočnenie registrácie na stránke www.tentorium.sk, zasielanie obchodných oznamov alebo odoslania kontaktného formulára. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Etami s.r.o. spracovávané po dobu 3 roky.
 3. Spracovanie osobných údajov je uskutočňované spoločnosťou Etami s.r.o., teda správcom osobných údajov a v prípade vytvorenia objednávky aj prepravnou spoločnosťou (Slovenská pošta, Slovak Parcel alebo GLS).
 4. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 5. *požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 6. *požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 7. *vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo upraviť,
 8. *vyžadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve,
 9. *v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Článok IX.   Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 5.2018.