TENTORIUM
Ship To
Use for the shipto same as billto address
Add/Edit shipment address
Name SKU Price Quantity / Update Tax Discount Total
 
Product prices result
 
 
Total:
0,00 €
0,00 €
Notes and special requests
Terms of Service

Terms of service

Článok I.   Všeobecné ustanovenie

1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.tentorium.sk

2. Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.tentorium.sk   je spoločnosť  Etami s.r.o. so sídlom Habura 284; 067 52 Habura; Slovenská republika; IČO: 46 484 884 DIČ: SK 2820006695; zapísaný oddelením obchodného   registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.:  25317/P. (ďalej ako Etami s.r.o..) 
Mail: etami.habura@gmail.com
Prevádzkový čas:    Po-Pia 8:00 – 16:00 
Príjem objednávok:  nonstop 
Bankové spojenie:  IBAN: SK09 0200 0000 0036 2955 9753 SWIFT: SUBASKBX

3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, uvedenými na stránke www.tentorium.sk

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 

5. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. 

6. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. 

7. Zákazník, ktorý splní všetky podmienky registrovaného distribútora Článok IV nakupuje za ceny podľa platného distribútorského cenníka. 

  

Článok II.   Objednávka

1. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

2. Minimálna hodnota objednávky mimo Slovenska je 40 eur.

3. Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď e-mailom. Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky a je povinný pred dokončením objednávky sa s nimi oboznámiť.

4.Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

     a.)   Platba na dobierku. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné plus poplatok za dobierku 2.99 € s DPH. Tovar na dobierku sa posiela iba v rámci Slovenska.

     b.)   Platba pri osobnom prevzatí na sklade Etami s.r.o.

     c.)   Platba kartou alebo na účet na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, ako variabilný symbol sa používa číslo faktúry, do poznámky sa uvádza meno kupujúceho.

     d.)   Platba cez Paypal.

 

Článok III.   Dodacie podmienky

1. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase:

Tovar do zahraničia sa expeduje podľa dňa došlej objednávky.

 

Objednávky prijaté:

od štvrtka 00:00 do soboty 24:00 – tovar sa vyskladňuje vždy v pondelok;

od nedele 00:00 do stredy 24:00 – tovar sa vyskladňuje vždy vo štvrtok.

 

2. Zásielka obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ nebola faktúra priložená v objednávke, bude zákazníkovi zaslaná e-mailom. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom prepravných spoločnosti.

3. Spoločnosť Etami s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

4. Osobný odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode. Na adrese skladu: Etami s.r.o Pod Úbočou 650/7, 068 01 Medzilaborce.

 

Článok IV.   Registrácia distribútorov

1. Podmienkou na registráciu distribútora výrobkov TENTORIUM® v Európe je zakúpenie štartovacieho balíčka, ktorý obsahuje:

     a.)   Produkt - Tentorium Plus 100 ml za odporúčanú maloobchodnú cenu – 10 €.

     b.)   Katalóg a registračnú kartu.

     c.)   Prihlasovací formulár a formulár na bankové údaje pre výplatu bonusov.

2. Po vyplnení prihlasovacieho formulára ho zašlite na adresu: Etami s.r.o.; Habura 284; 06752 Habura; Slovenská republika.

3. Na základe tejto dohody Vám bude vytvorený prístup do e-shopu

4. cez ktorý budete nakupovať za distribútorské ceny so zľavou do 40%. O tejto situácii budete informovaný mailom.

5. Registráciou získate aj ďalšie výhody:

     a.)   Za každý predaný výrobok získavate bonusy, ktoré Vám budú uplatnené pri ďalšej objednávke vo forme zľavy, alebo po dohode posielané na účet. Podmienkou zasielania bonusu na účet je minimálna suma 200€.

     b.)   Ďalšie zľavy v závislosti od fakturovanej sumy:

            > 700€ ............................ 1,20%  

            > 1500€ ............................ 2,50%  

            > 2500€ ............................ 3,00%  

            > 3500€ ............................ 4,00%  

            > 5000€ ............................ 5,00%

     c.)   Ďalšie zľavy v rámci produktových kampaní.

     d.)   Možnosť stať sa sponzorom (t.j. získavať bonusy aj od vami získaných distribútorov).

 

Článok V.   Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Expedícia tovaru v rámci Slovenskej republiky - jednotná sadzba prepravného -3,50€ s DPH.

2. Prepravné náklady do zahraničia sa uhrádzajú nasledovne:

     50% prepravných nákladov hradí odosielateľ

     50% prepravných nákladov hradí prijímateľ

Cenník prepravných nákladov je uverejnený na stránke v sekcii „Informácie a servis“ a je členený podľa tarifných pásiem a hmotností balíka.

3. Ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť Etami s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na doručenie s 50% zľavou za prepravné náklady. V prípade opakovaného storna už vyexpedovanej objednávky má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok VI.   Storno objednávky

1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.

2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 

Článok VII.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

2. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom mailu etami.habura@gmail.com a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V maily uvedie meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu. Bezodkladne a na vlastné náklady zašle tovar a doklad o zaplatení kúpnej ceny na adresu uvedenú predávajúcim.

3. V prípade, že je vrátený tovar poškodený alebo má známky poškodenia uzáverov, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o takto znehodnotený tovar. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

4. Tovar zákazník nezasiela na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

5. V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Článok VIII.   Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia balíka vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia s doručovateľom (kuriérom), alebo poškodený balík nepreberie. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom na etami.habura@gmail.com.

2. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.

3. Zákazník je povinný skontrolovať počet balení a tento počet musí byť totožný s počtom uvedeným na prepravnom liste, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky.

4. Kupujúci si reklamáciu uplatňuje e-mailom na etami.habura@gmail.com. Reklamácia musí obsahovať meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu, popis zistenej závady a fotodokumentáciu, ak sa z nej dá posúdiť poškodenie. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zabaliť a poslať na adresu: Etami s.r.o Pod Úbočou 650/7, 068 01 Medzilaborce. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme.

5. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

     a.)   doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

     b.)   doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

     a.)   ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil, alebo na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený

     b.)   ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

     c.)   ak vada tovaru vznikla skladovaním a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

     d.)   nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním

7. V prípade výživových doplnkov je expiračná doba vytlačená na obale.

8. V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka sa záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty vyznačenej na obale označenej ako „Minimálna trvanlivosť do:“

Spoločnosť Etami garantuje, že výrobky zasielané odberateľom majú od dňa zaslania minimálne expiračnú dobu 6 mesiacov. V prípade kratšej expiračnej doby zásielku odošleme až po súhlase zákazníka.

9. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom, hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Článok IX.   Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

 

Článok X.   Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2015.